กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 
สท 0023.3/ว 862 แบบบ้านสานฝันของขวัญวันปีใหม่ คนไทยมีความสุข ปี 2561  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.4/ว2351 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.1/ว857 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท 0023.3/ว 2344 ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว854 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว2336 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2561  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.5/ว851 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.5/ว849 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.4/ว850 การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.1/ว2320 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว2317 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว2315 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว2314 1-ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว2314 2-ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว2316 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน INFO  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว2319 เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไ  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.5/ว841 แจ้งการนำส่งเงินของ สนง.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 616