กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 
สท 0023.4/ว 101 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว241 การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมส  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/558 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2561  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
โน๊ตทวงงาน แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ห้องน้ำสะอาดและปลอดภัย  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว240 เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
สท0023.1/ว233 การจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
สท0023.1/ว234 การมอบหมายจัดชุดการแสดงและดนตรีพื้นบ้าน ในการจัดกิจกรรม ลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุนฯ  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
สท0023.2/ว230 ขอหารือการดำเนินการตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
สท0023.2/ว231 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญประจำปีง  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
สท0023.2/ว229 หารือการจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว220 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว219 ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/84 การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนธันวาคม 2561  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว89 รายงานรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 มาตรา 77 ประจำเดือนตุลาคม 2561  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
สท 0023.3/ว 098 1-สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ ในความรับผิดชอบของ อปท.  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
สท 0023.3/ว 098 2-สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ ในความรับผิดชอบของ อปท.  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว226 1-การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 687