กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 


ส.ต.ท.บรรจง พรมเมืองดี
ปลัด อบต.ทับผึ้ง
 
 


นางเพ็ญสิริ ภู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต


นายปัญญา ยอดไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายระพิน บางทวี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายศราวุฒิ บัวแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นายณฐรจ ตุ้มบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอรณิชา ลอจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายพิภพ แสงกระจุย
นักการภารโรงคนงานประจำรถดับเพลิง


นางสาวบังอร บัวคง
คนงานทั่วไป