กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
 
เพื่อให้ประชาชนในสังคมมีการพัฒนาเอื้ออาทรแบบยั่งยืน
 
เพื่อให้การคมนาคมทางบก ทางน้ำ มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 
เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป
 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
เพื่อให้การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 
เพื่อจัดให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ศักยภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน