หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 144 หมู่ที่ 3 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง ประมาณ 12 กิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติด ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
  ทิศใต้ ติด ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  
ทิศตะวันออก ติด ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง และตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
  ทิศตะวันตก ติด ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรงและ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตำบลทับผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านจากทางด้าน ทิศเหนือจดทิศใต้ของพื้นที่ทั้งตำบล มีคลองธรรมชาติหลายสาย ในช่วงฤดูฝน น้ำจะล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำยมเป็นบริเวณกว้าง และมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกด้านทิศตะวันตกทั้งหมด เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง
 

 
 

ฤดูฝน ( เดือนมิถุนายน - ตุลาคม )

ฤดูหนาว ( เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ )

ฤดูร้อน ( เดือนมีนาคม - พฤษภาคม )
 

 
 
การเกษตร ได้แก่

ยาสูบ
ข้าว

พริก
ข้าวโพด

แตงโม
ไม้ดอกและพืชผักสวนครัว
การประมง

เลี้ยงปลา    
 
 
 
 
 
 

 
 
ยอดรวมชายและยอดรวมหญิง 8,632 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.59

หญิง จำนวน 4,438 คน คิดเป็นร้อยละ 51.41
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,879 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 431.6 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1   บ้านทับผึ้ง 259 373 431 804  
2   เกาะวงษ์เกียรติ์ 206 321 323 644
  3   เกาะวงษ์เกียรติ์ 506 740 750 1,490  
4   เตว็ดกลาง 465 676 696 1,372
  5   เตว็ดนอก 317 433 455 888  
6   ท่าช้าง 372 561 568 1,129
  7   ท่าช้าง 229 324 393 717  
8   ทับผึ้ง 117 165 189 354
  9   เตว็ดนอก 408 601 633 1,234  
    รวม 2,879 4,194 4,438 8,632
 
ข้อมูลจำนวนประชากรและครัวเรือนภายในตำบลทับผึ้งปี 2560