หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.คลองมะพลับ   ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านสายใจไทย ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 21 ม.ค. 2565
อบต.คลองมะพลับ   ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านสายใจไทย ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 21 ม.ค. 2565
อบต.บ้านหลุม   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.ศรีคีรีมาศ   ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.เมืองเก่า   จ้างเหมาทำป้ายไวนิล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.บ้านป้อม   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก) จำนวน ๑ เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๖ รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   จ้างเหมาซ่อมแซมรถอีแต๋น หมายเลขทะเบียน ท.ช. ๕๙๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (หัวฉีดน้ำดับเพลิง มีด้ามจับปรับอัตราการไหลของน้ำได้ ๔ ระดับ ปรับรูปแบบน้ำได้ ๓ แบบ คือ ๑. ลำตรง ๒.กึ่งฝอย ๓.ม่านน้ำ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   ซื้อวัสดุการเกษตร (หน้ากากป้องกันเต็มหน้าไส้กรองคู่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.ลานหอย   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.กงไกรลาศ   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.หนองตูม   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๙,๐๘๒ กล่อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ตอมพิวเตอร์ RICOH SP ๒๓๐ จำนวน ๔ ตลับๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.บ้านสวน   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.หนองหญ้าปล้อง   ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.หนองหญ้าปล้อง   ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.บ้านป้อม   โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหร่ายเหมืองนา จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านตะพังมะพลับ 20 ม.ค. 2565
อบต.ไทยชนะศึก   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ชุดตรวจ Antigen Test Kit ( ATK ) จำนวน ๗๐ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.ในเมือง   รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 20 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระดิ่ง   จ้างจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระดิ่ง   จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างซ่อมแซมถนนสายโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านปง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 866