หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานส่งเสริมฯ เร่งรัดการบันทึกข้อมูลเด็กเล็กและนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น CCIS  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
กลุ่มงานส่งเสริมฯ เร่งรัดการบันทึกข้อมูลเด็กเล็กและนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น CCIS  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว2116 การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.2/ว784 การกำหนดค่าเป้าหมายการประเมินโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.2/ว783 การกำหนดค่าเป้าหมายการประเมินโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว781 ขอส่งหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.2/ว2097 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว778 โครงการอบรมพัฒนาครู ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว773 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ สภาจำลอง  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว771 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว770 ขอความร่วมมือดำเนินการสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา/ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ระดับกลุ่มจังหวัด  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว768 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ให้แก่ อปท.  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว2106 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
กลุ่มงานส่งเสริมฯ เร่งรัดการบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS สังกัด อปท. และ สพฐ ประจำปี 2562  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
สท 0023.3/ว2105 การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
กลุ่มงานส่งเสริมฯ เร่งรัดการบันทึกข้อมูลเด็กเล็กผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นCCIS  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
สท0023.3/ว763 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WEO2019 : World Robot Olympic 2019 ระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562  [ 7 มิ.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 737