หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับผึ้ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เกษตรกรรมนำพาวิถีพอเพียง
อาชีพทำนา
ปลูกพริกซอส
ใบยาสูบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
www.tubpeung.go.th
1
2
3
 

 
 
 
 
 

 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 9 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ (ชัชวาลอนุสรณ์) [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 8 


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 22 


การป้องกันและแก้ไข้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 26 


โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 23 


โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธานฯ [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 11 


ประชาคมรับฟังความคิดเห็น หมู่ที่ 1 - 9 เกี่ยวกับการทบทวนและเพิ่มเติมแผนพัฒนาหมู่ [ 28 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 64 


โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีกับหน่วยงานอื่น ประจำปี2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 7 


โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เกษตรนวัตวิถีทับผึ้ง 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 24 


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 (กิจกรรม ลูกหลานสุโขทัย กราบไว้พ่อขุน) [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 38 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 14 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 9 


กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ [ 12 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 51 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สท0023.3/ว1236 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.6/1233 ติดตามการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.6/ว1232 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.6/ว1231 (ทม.สุโขทันธานี/ทม.สวรรคโลก)การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย [ แนบ1 ]  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว2170 แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว2171 หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/5892 เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1230 แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 16 - 20  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1228 การสำรวจความประสงค์เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรสาระเพิ่มเติมของท้องถิ่นระดับการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.2/ว5864 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.2/ว2163 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1226 รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1227 การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1221 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1222 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1219 แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1218 ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1220 การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว2148 การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1217 (เฉพาะทีมประเมินฯ LPA) ขอเชิญประชุม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
 
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
 
 

 
 
   
ทต.หาดเสี้ยว การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค [ 13 มิ.ย. 2568 ]    อ่าน 60 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม วันพ่อแห่งชาติ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ [ 5 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
อบต.ไกรนอก ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 25 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีสัชนาลัย คู่มือการใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระดิ่ง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด สายท [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระดิ่ง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่น้ำ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระดิ่ง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด สายม [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระดิ่ง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด สายม [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.เมืองบางยม [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.เมืองเก่า [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองมะพลับ ประชุมสภาสามัญสมัยที่3 ปี2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองมะพลับ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองมะพลับ กิจกรรมปลูกต้นไม้ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ราคากลางก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร Asphaltic C [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
       
ทดสอบระบบ ITA (4 มี.ค. 2566)    อ่าน 23  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (17 ต.ค. 2565)    อ่าน 3233  ตอบ 125  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (29 ม.ค. 2564)    อ่าน 270  ตอบ 2  
       


ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 12 ราย [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ โรงเรียนเกา [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายริมคลองทา [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้าง ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายริมคลองท [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ คนทับผึ้งรวมใจคัดแยกขยะในค [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมจุดเสี่ยงภัยริมตลิ่งแม่น้ำยม จุดบริเวณ [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แห่งที่ 1,2 ห [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและล้างพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอา [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียงหอกระจายข่าว จำนวน 2 รา [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างทางข้ามดาดคอนกรีต (ชั่วคราว) จุดที่นาย [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อถุงยังชีพเพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนร [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 98 ชุด อาหารว่างพร [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำกะเป๋าผ้าพร้อมสกรีนตัวหนังสือและโลโก้ [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 15 ราย [ 22 พ.ค. 2566 ]

 
   
 
 
E-Service
 
ขอรับบริการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคออนไลน์ ขอรับบริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนออนไลน์
 
 
 
 
 
 
       


ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์
สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลทับผึ้ง


 
 
     
 
 
  ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่ อบต.ควรแก้ไขคือเรื่องใด
  เส้นทางการคมนาคม
  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
  ปัญหาการขาดแคลน น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัย
  การป้องกันยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
facebook
อบต. ทับผึ้ง
facebook
อบต. ทับผึ้ง
อบต. ทับผึ้ง