หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 


นายประมวล ท่าจันทร์
ประธานสภา
 


นางสาวเยาวภา แสงชัย
รองประธานสภา


ส.ต.ท.บรรจง พรมเมืองดี
เลขานุการสภา
 
 


นายชลี นุพิศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายโสภณ มีการ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายไชยวัฒน์ พรมฉิม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสัมฤทธิ์ ผดุงนึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายภุมรินทร์ ไตรรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายประณต เชื้อประดิษฐ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสุทิน ลอจิตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายอุดร อินกอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายลอย คงกำเหนิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายณรงค์ นาคคชฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายชำนาญ พุ่มพวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายพจน์ ตุ้มบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7