หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
การศึกษานอกห้องเรียนโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 

             วัตถุประสงค์ของการศึกษานอกห้องเรียน เพื่อศึกษาความสำคัญของการศึกษาที่เน้นประสบการณ์นอกห้องเรียนและนำเสนอรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน การจัดการศึกษานอกห้องเรียนนับเป็น การขยายประสบการณ์เรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ มีเจตคติและเกิดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษานอกห้องเรียนมีลักษณะเป็นสหวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันที่เพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่สาคัญ ๆ รวมถึง ทักษะการสังเกต การตั้งคาถาม การคิดเชิงวิจารณญาณ   การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร การทางานร่วมกัน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้การศึกษานอกห้องเรียนยังส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้และการคิดในระดับสูงซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการเรียนรู้และการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การศึกษานอกห้องเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนและปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 09.31 น. โดย คุณ ปัญญา ยอดไพบูลย์

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย