หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
 

           ด้วยอำเภอศรีสำโรงแจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 (เล่ม AL-Quida) เพื่อประกาศให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปทราบ อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงิน หรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 (เล่ม AL-Quida) ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแะประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2564 เวลา 09.51 น. โดย คุณ ปัญญา ยอดไพบูลย์

ผู้เข้าชม 12 ท่าน