หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  4 เม.ย. 2565 12
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง  4 เม.ย. 2565 17
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหบักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  4 เม.ย. 2565 8
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหางานบุคคล  4 เม.ย. 2565 17
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาจรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและตั้งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562  4 เม.ย. 2565 11
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง คัดเลิอกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565  18 มี.ค. 2565 9
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  21 ก.พ. 2565 3
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  1 ก.พ. 2565 5
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  18 ม.ค. 2565 11
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   สรุปการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  13 ม.ค. 2565 15
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู  7 ม.ค. 2565 9
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู  5 พ.ย. 2564 3
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  14 ม.ค. 2564 4
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง2564  30 ต.ค. 2563 80
ข่าวงานการเจ้าหน้าที   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของพนักงานส่วนตำบล  26 ต.ค. 2563 61
  (1)     2