หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับผึ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
 
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
- งานบริหารทั่วไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานการเจ้าหน้าที่
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน
   
 
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานควบคุมอาคาร
- งานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
   
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองการศึกษาฯ
 
กองสวัสดิการสังคม
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานส่งเสริมสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานบริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
   
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- โรงเรียน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
   
   
   
   
 
กองส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานป้องกันโรคพืชและสัตว์
- งานวิจัยและพัฒนาการเกษตร