หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ชาวบ้านในตำบลทับผึ้ง มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรม
  ทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 

 
 
การนับถือศาสนา

ศาสนาพุทธ
การนับถือศาสนา
 
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3
 
วัดเตว็ดกลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 4
 
วัดศรีสังวร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7
 
วัดทับผึ้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8
 
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9
 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

 

 
 

คลินิก จำนวน 4 แห่ง
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 จำนวน 3 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 รับผิดชอบ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 และ หมู่ที่ 7
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตว็ดนอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 รับผิดชอบ หมู่ที่ 5,6,8 และ หมู่ที่ 9
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

 
 
งานป้องกันและสาธารณภัย มี 3 ประเภท ดังนี้

รถฉุกเฉิน
รถดับเพลิง

รถบรรทุกขยะ    
 

 
 
ประเพณีและงานประจำปี

งานทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา
ออกพรรษา

ปีใหม่
สงกรานต์

 

 
 

ไม้กวาดดอกหญ้า
เครื่องจักสาน

กะลามะพร้าวประดิษฐ์
ดอกไม้ประดิษฐ์

ดอกไม้จันทน์