หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 
 

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 ส.ต.ท.บรรจง พรมเมืองดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางเพ็ญสิริ ภู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสมรัก ชำนาญจุ้ย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายบุญส่ง เมืองวัน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางเพ็ญสิริ ภู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวยุวดี เทียนเงิน
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวขวัญนภัส จันใด
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นางสาวกันทิมา สร้อยทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม