หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 


ส.ต.ท.บรรจง พรมเมืองดี
ปลัด อบต.ทับผึ้ง
 
 


นางเพ็ญสิริ ภู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต


นายปัญญา ยอดไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายระพิน บางทวี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายศราวุฒิ บัวแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นายณฐรจ ตุ้มบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอรณิชา ลอจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายพิภพ แสงกระจุย
นักการภารโรงคนงานประจำรถดับเพลิง


นางสาวบังอร บัวคง
คนงานทั่วไป