หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 


ส.ต.ท.บรรจง พรมเมืองดี
ปลัด อบต.ทับผึ้ง
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางเพ็ญสิริ ภู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต


นายปัญญา ยอดไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายระพิน บางทวี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายศราวุฒิ บัวแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นายณฐรจ ตุ้มบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวเอมวิภา คำสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบุญทบ ไก่แก้ว
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นายสมเจตน์ ขวัญเขียว
พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง)


นายอมรเทพ เทศพุ่ม
คนงานประจำรถดับเพลิง


นายศราวุฒิ อารีรักษ์
คนงานประจำรถดับเพลิง


นายพิภพ แสงกระจุย
นักการภารโรง


นางสาวบังอร บัวคง
คนงานทั่วไป