หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับผึ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่น

แนวทางการพัฒนา การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค
 
 
 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุน ความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพทีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
 
 

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
 
 
 

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
หน่วยงาน

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า